Sähköisen taloushallinnon edut

Sähköisen taloushallinnon edut!

Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon muuttaa yrityksen liiketoimintaa merkittävästi. Se tarjoaa mahdollisuuksia palvelumallin ja koko toiminnan kehittämiseen. Konkreettisia hyötyjä on useita, kuten mm. paperittomuus, tietojen helppo saatavuus, joustavuus, tallennustyön väheneminen, tasaisesti jakautuva työkuorma, virheiden minimointi sekä mahdollisuus parempaan asiakaspalveluun.

Aloittelevalle yrittäjälle sähköinen taloushallinto tarjoaa hyvät edellytykset liiketoiminnan käynnistämiseen, sillä pilvipalveluna hankittava taloushallinnon ohjelmisto ei edellytä alkuinvestointia.

Käytännön hyötyjä

Kun automaatiota aletaan hyödyntämään, paperisena toimitettavan materiaalin tallentaminen vähenee merkittävästi. Laskut ja muut tositteet kirjautuvat järjestelmään automaattisesti ja aina ajallaan. Automaatiota hyödyntäessä myös inhimilliset virheet vähenevät sekä työn tehokkuus ja kannattavuus kasvavat. Sähköisen palvelumallin myötä pystytäänkin kehittämään työtapojen lisäksi myös ansaintamalleja.Sähköisen taloushallinnon edut

Automaation ansiosta työt eivät enää kasaudu asiakkaan toimittamien aineistojen mukaan kuun vaihteeseen tai tiettyyn vuodenaikaan, vaan taloushallintoa voidaan hoitaa reaaliajassa. Taloushallinto on ajantasaista ja kuukausikirjanpito on mahdollista tehdä jopa välitilinpäätöstasoisesti. Sähköinen taloushallinto antaa myös kirjanpitäjälle mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä aikatauluttamiseen, selainpohjaisella ohjelmistolla työtä voikin tehdä ajasta tai paikasta riippumatta.

Toisin kuin voisi luulla, yhteydenpito asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä usein tiivistyy sähköisen järjestelmän käytön myötä. Asiakkaan mielenkiinto omaa taloushallintoaan kohtaan saattaa kasvaa, jolloin keskustelujen määrä lisääntyy. Yhteiskäyttöinen ohjelmisto helpottaa yhteydenpitoa, sillä molemmat osapuolet ovat ajan tasalla ja puhuvat varmasti samasta asiasta.

Yrityksille tämä tarkoittaa selvää lisäarvoa korkealaatuisen palvelun kautta – tilitoimisto voi siis parantaa asiakastyytyväisyyttään huomattavasti. Uudenlainen tehokkuus parantaa yrityksen tulosta. Sähköinen taloushallinto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden keskittyä tehokkaammin ydin liiketoimintaansa. 

(Lähde: Procountorin www-sivusto. < http://www.procountor.com/ >. Kirjoittaja Heidi Ignatius Partanen 17.6.2015)